Събития

На 23.01.2018 г. от 11:00 часа в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-50 от 06.11.2017 г. на "Загора Енерджи" ЕООД за продължаване срока на лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

23.01.2018