Събития

На 23.01.2018 г. от 11:00 часа в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-48 от 18.10.2017 г. на "Джи Пи Енерджи" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

23.01.2018