Събития

На 22.12.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени на „Примагаз“ АД за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“.

22.12.2017