Събития

На 22.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване на коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев.

22.12.2017