Събития

На 12.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за одобряване на „Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти“

12.12.2017