Събития

На 07.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД на пределни цени за разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.

07.12.2017