Проекти

   

ПРОЕКТ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

 


Проект BG05SFOP001-2.012-0001 "РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ" по Оперативна програма "Добро управление"

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е бенефициент по договор № BG05SFOP001-2.012-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 1 300 000 лв., за финансиране на проект BG05SFOP001-2.012-0001 с наименование „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ“. Проектът се осъществява по процедура BG05SFOP001-2.012  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. средства от Европейския социален фонд и 195 000 лв. национално съфинансиране.

Проектът, с изпълнител Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), се осъществява на базата на сключено между КЕВР и ЕБВР споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти в областта на регулаторната дейност и продължителността му е 18 месеца. Проектът има за цел подобряване на аналитичния и техническия капацитет на регулатора и подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на предоставяните от тях мрежови услуги.

Дейности по проекта

• Разработване на наредби, методики, инструкции и правила, свързани с мониторинга на пазара;
• Разработване на вътрешни правила за разследващия експерт на КЕВР;
• Разработване на правила за водене на единна регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори;
• Разработване на методика за оценка стойността на капиталовите и оперативните разходи на електроразпределителните предприятия;
• Разработване на методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите;
• Провеждане на обучения за експертите от КЕВР за изпълнение на правомощията по Регламент (ЕС) № 1227/2011.

 

 

____________________________

Проект "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – II Фаза" по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.