Заявления

Заявление за включване в списъка на външни експерти по чл. 128, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката - 88.92KB

Заявление по чл. 91, ал. 2 и чл.95 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за одобряване на общи условия - 63.58KB

Заявление по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирана производство на електрическа и топлинна енергия

Лицензии

Заявление по чл. 51, ал. 1, т. 5 от ЗЕ за изменение на лицензия за дейността търговия с електрическа енергия - 129.32KB

Заявление по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ за издаване на лицензия за дейността търговия с електрическа енергия - 123.7KB

Заявление по чл. 55, ал. 1 от ЗЕ за прекратяване на лицензия - 60.15KB

Заявление по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ за продължаване срока на лицензията - 64.13KB

Заявление по чл. 39, ал. 3 от ЗЕ за издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект - 78.66KB

Сделки, залози, разрешения

Заявление по чл. 52, ал. 1 от ЗЕ за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант - 65.04KB

Заявление по чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане - 68.01KB

Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие - 64.77KB

Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека - 64.68KB

Цени

Минимални изисквания на Комисията за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на петия регулаторен период и Справки по чл. 43, ал. 9 от НРЦЕЕ

Заявление по Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. - 113.47KB

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ на Комисията за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на четвъртия регулаторен период - 401.63KB

Заявление по Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия за утвърждаване на цени на електрическата енергия - 71.38KB

Заявление по Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия за утвърждаване на цени на топлинната енергия - 79.29KB

Заявление по Наредбата за регулиране на цените на природния газ за утвърждаване на цени на природния газ - 64.85KB