Закони

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
В сила от 28.01.2000 г., обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г., последно доп. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
В сила от 03.05.2011 г., обн. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., последно изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В сила от 15.05.2015 г., обн. ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 30.12.2016 г.

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ
В сила от 20.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 18 от 25 Февруари 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 31 Юли 2015 г.