Закони

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
В сила от 28.01.2000 г., обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г., посл. изм. ДВ. бр. 57 от 10.07.2018 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

В сила от 03.05.2011 г., обн. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., последно изм. ДВ. бр. 38 от 8.05.2018 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В сила от 15.05.2015 г., обн. ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 30.12.2016 г.

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ
В сила от 20.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 18 от 25 Февруари 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 31 Юли 2015 г.

обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2017 г.