Закони

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

В сила от 28.01.2000 г., обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 61 от

02.08.2019 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Обн. ДВ. бр. 107 от 9.12.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 8.10.2019 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

В сила от 03.05.2011 г., обн. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 41 от 21.05.2019 г.

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
В сила от 15.05.2015 г., обн. ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 83 от 9.10.2018 г.

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

В сила от 20.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 18 от 25.02.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 18.09.2018 г.