Указания

Електроенергетика

Минимални изисквания на Комисията за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на петия регулаторен период и Справки по чл. 43, ал. 9 от НРЦЕЕ

Указания за образуване на цената за обществена доставка при прилагане на метод на регулиране "Норма на възвръщаемост", приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 199.15KB

Справки за образуване цената за обществена доставка на електрическа енергия, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 62.42KB

Указания за образуване на цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа при прилагане на метод на регулиране "Норма на възвръщаемост", приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 206.84KB

Справки за образуване цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 88KB

Справки към Указания за образуване цената за достъп до електропреносната мрежа, съгласно Указания на ДКЕВР, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 67.5KB

Указания на ДКЕВР за образуване на цената за разпределение на тягова електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на железопътния транспорт при регулиране чрез метода "горна граница на приходи", приети с протоколно решение от 27.12.2010 г. - 156.53KB

Указания за образуване на цените за присъединяване на потребители към електрораразпределителната мрежа, приети от ДКЕВР с протоколно Решение № 45 от 23.03.2012 г. - 125.65KB

Справки присъединяване 2012 г. - 80.5KB

Топлоенергетика

Ценови модел-лицензиант

Ценови модел-без лицензия

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала", приети с Решение по протокол № 116 от 26.06.2018 г., по т. 1 на КЕВР

Баланс и отчет за приходи и разходи за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 133.5KB

Правила за прилагането на единния сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 233.8KB

Инструкции за прилагането на баланса и отчета за приходи и разходи за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 159.58KB

Единен сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приет с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 148.5KB

Приложение към Указания за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство – цени за присъединяване - 42.5KB

Природен газ

УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОД НА РЕГУЛИРАНЕ "НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА", обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2015 г. - 212.4KB

Указания за управление и разпределение на капацитет за МЕЖДУСИСТЕМЕН ГАЗОПРОВОД IGB според параграф 6 на чл.36 от Директива 2009/73/EO - 664.49KB

Цифров модел за определяне на цените за достъп и съхранение на природен газ - 162.5KB

Годишна отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 54KB

Образци на справки към годишната отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 277KB

Указания за попълване на годишната отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 381.2KB

Годишна отчетна информация, предоставяна на КEВР от Обществения доставчик на природен газ - 39KB

Годишна отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 39.42KB

Образци на справки към годишната отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 304.5KB

Указания за попълване на годишната отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 230.44KB

В и К услуги

Структура на отчетния доклад на ВиК операторите за 2016 г.- 307.12KB

Справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите за 2016 г. - 665.5KB

Общи данни за променливи за 2016 г. - 80.92KB

Справки по Единна система за счетоводна отчетност за 2016 г. - 1.49MB

Указания за предоставяне на информация, доказваща внедряване на изискванията на Единната система за счетоводна отчетност (ЕССО) - 289.42KB

Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с Решение на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 17 / 31.01.2011 г. - 282.94KB

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ (ЕССО) ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗДЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА В и К ОПЕРАТОРИТЕ - 427.35KB

Указания за прилагане на Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006, т. 2 - 213.66KB

Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени, приети на 31.01.2011 г. от ДКЕВР. - 248.5KB

Удължаване на регулаторен период до 31.12.2016 г.

Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. - 361.72KB

Модел към указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. - 1.01MB

Регулаторен период 2017–2021 г.

Задължителна структура на текстова част на годишен отчет на ВиК операторите за 2018 г.

Електронен модел със справки към годишен отчет на ВиК операторите за 2018 г.

Насоки за изготвяне на  доклад за фактически констатации и Примерен доклад за фактически констатации от страна на одитор (Регистриран одитор) във връзка с изискванията на чл. 34, ал. 5 от НРЦВКУ, и Принципно становище на КЕВР прието с решение по Протокол № 276 от 15.12.2017 г., т.2.

Електронен модел и цени на Бизнес план 2017-2021 - версия 10.06.2016 г. - 710.14KB

Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г. - 557.44KB

Решение №ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели на ВиК операторите за регулаторен период 2017-2021 г. - 821.53KB

Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2017-2021 - 93KB

Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. - 501.72KB

Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2017–2021 г. - 824.35KB

Правила за водене на ЕСРО, приети с решение на Комисията по т.5 от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., изменени с решение по т. 1 от Протокол №252 от 29.11.2017 г.

Жалби

Условия за разглеждане на жалби в Комисия за енергийно и водно регулиране - 83.47KB