Правила

Общи

Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна

Вътрешни правила за контрол по изпълнението на процедурите по издаването и/или изменението на лицензиите за дейностите в енергетиката, приети от ДКЕВР с протокол № 214 /10.12.2012 г.

Вътрешни правила на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по Закона за енергетиката, приети с протоколно решение №18 от 09.02.2009 г. т. 6.

Правила за професионална етика на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране и на служителите от нейната администрация и избягване на конфликт на интереси

Електроенергетика

Правила за търговия с електрическа енергия (Обн. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017 г.)

ПРАВИЛА за управление на електроенергийната система. Обн. ДВ, бр.6 от 21.01.2014 год. 

ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия. Приети от ДКЕВР на 14.10.2013 г.

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Приети от ДКЕВР на 14.10.2013 г.

Топлоенергетика

Приложение №4 - протокол за компенсиране на разходите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Природен газ

ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕТО В СЛУЧАЙ НА ДОГОВОРНО ПРЕТОВАРВАНЕ, ОБН., ДВ, БР. 78 от 29.09.2017 г.

Правила за търговия с природен газ

Правила за балансиране на пазара на природен газ

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА НА ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ,приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 170, ал.3 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 4.

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 171, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с Протоколно решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5.

 В и К услуги