Наредби

Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, Обн. ДВ. бр.37 от 8.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 от 9.06.2015 г.

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.

НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването, Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., попр. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 17 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, обн. ДВ. бр.25 от 24 март 2017г., в сила от 24.03.2017 г.

НАРЕДБА № 2 от 19 МАРТ 2013 г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, в сила от 05.04.2013 г., обн. ДВ. бр. 33 от 05.04.2013 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 30.12.2016 г.

НАРЕДБА № 3 ОТ 21 МАРТ 2013 г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, обн. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013 г.

НАРЕДБА № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2014 г., в сила от 4.02.2014 г., доп., бр. 17 от 28.02.2014 г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014 г.

НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г., изм., бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г.

НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, обн., ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г., в сила от 4.04.2014 г., последно изм. и доп., бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г.

НАРЕДБА № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, обн. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 01.08.2017 г.

Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги Обн. ДВ. бр. 32 от 18 Април 2006 г.

Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги Обн. ДВ. бр. 32 от 18 Април 2006 г.

Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на в и к операторите Обн. ДВ. бр. 23 от 17 Март 2006 г.