Кариера

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за младши експерт в дирекция „Правна“

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Контрол и решаване на спорове-природен газ”, дирекция „Природен газ“

Комисията за енергийно и водно регулиране обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел „Административно и информационно обслужване”, дирекция „Обща администрация“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” ПРИ КЕВР

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКАТА“, ДИРЕКЦИЯ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА“ ПРИ КЕВР

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА" ПРИ КЕВР

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ-ПРИРОДЕН ГАЗ", ДИРЕКЦИЯ "ПРИРОДЕН ГАЗ" ПРИ КЕВР