2018

Съобщение № С-22 от 21.05.2018 г. до „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4

Съобщение № С-21 от 21.05.2018 г. до „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 202285824, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 1, Делови център „Пловдив“, ет. 3, офис 303

Съобщение № С-20 от 21.05.2018 г. до „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3

Съобщение с изх. № Е-11В-00-4/02.05.2018 г. до г-жа Виолетка Гроздова относно издадено Решение № Ж-150/20.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-4/16.01.2018 г., подадена от г-жа Виолетка Гроздова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-382/02.05.2018 г. до г-жа Парка Владимирова Динева относно издадено Решение № Ж-168/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-382/21.12.2017 г., подадена от г-жа Парка Владимирова Динева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-8/02.05.2018 г. до г-н Боян Иванов относно издадено Решение № Ж-175/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-8/08.01.2018 г., подадена от г-н Боян Иванов срещу „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-1/02.05.2018 г. до г-жа Диана Николаева Колева относно издадено Решение № Ж-166/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-1/22.01.2018 г., подадена от г-жа Диана Николаева Колева срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД (понастоящем „Електроразпределение Север“ АД).

Съобщение с изх. № Е-11Г-00-24/02.05.2018 г. до д-р Григор Костов Малев относно издадено Решение № Ж-135/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Г-00-24/12.12.2017 г., подадена от д-р Григор Костов Малев срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение № С-19 от 25.04.2018 г. до "СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. "Иван Вазов" № 3

Съобщение № С-18 от 25.04.2018 г. до "ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, бул. "България" № 102, Бизнес център БЕЛИСИМО, ет. 5

Съобщение № С-17 от 25.04.2018 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. "Витоша", бл. 19, вх. 2, ап. 26

Съобщение № С-16 от 17.04.2018 г. до "АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. "Джавахарлал Неру" № 28, ет. 1, офис 22

Съобщение № С-15 от 17.04.2018 г. до "НЕКСТ ПАУЪР" ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул. "Мраморен рид" № 2

Съобщение № С-14 от 17.04.2018 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3, вх. 1, Партер, ап. 2

Съобщение № С-13 от 17.04.2018 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43

Съобщение с изх. № E-12-00-2/17.04.2018 г. до г-жа Тодора Иванова, в качеството ѝ на управител на „ГИТ-3“ ООД, относно издадено Решение № Ж-164/21.03.2018 г. по жалба с вх. № E-12-00-2 от 02.01.2018 г., подадена от „ГИТ-3“ ООД срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-6/28.03.2018 г. до г-н Аркадиуш Берлински относно издадено Решение № Ж – 105/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-6/03.01.2018 г., подадена от Аркадиуш Берлински срещу "Електроразпределение Север" АД)

Съобщение с изх. № Е-04-02-379/28.03.2018 г. до г-н Димитър Ангелов относно издадено Решение № Ж – 144/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-379/20.12.2017 г., подадена от г-н Димитър Ангелов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-10/28.03.2018 г. до г-жа Галина Георгиева относно издадено Решение № Ж – 100/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-10/08.01.2018 г., подадена от г-жа Галина Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11П-00-17/28.03.2018 г. до г-н Петър Янков Балабанов относно издадено Решение № Ж – 89/08.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11П-00-17/24.10.2017 г., подадена от г-н Петър Янков Балабанов срещу "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД (с ново наименование "Електроразпределение Юг" ЕАД)

Съобщение № С-12 от 21.03.2018 г. до „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 202285824, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 1, Делови център „Пловдив“, ет. 3, офис 303

Съобщение № С-11 от 21.03.2018 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48

Съобщение № С-10 от 21.03.2018 г. до „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3

Съобщение № С-9 от 21.03.2018 г. до „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26

Съобщение № С-8 от 21.03.2018 г. до „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4

Съобщение № С-7 от 21.03.2018 г. до „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3

Съобщение № С-6 от 21.03.2018 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-452/14.03.2018 г. до г-н Станимир Станимиров относно издадено Решение № 59/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-452/13.11.2017 г., подадена от г-н Станимир Станимиров срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-359/14.03.2018 г. до г-жа Елена Георгиева относно издадено Решение № 54/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-359/28.11.2017 г., подадена от г-жа Елена Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № E-11Ж-00-29/14.03.2018 г. до г-н Акиф Реджеб Мадан относно издадено Решение № 65/01.02.2018 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-29/07.12.2017 г., подадена от жители на гр. Русе срещу "Топлофикация Русе" ЕАД

Съобщение с изх. № E-11К-00-20/14.03.2018 г. до г-н Красимир Кирилов Кръстев относно издадено Решение № 26/18.01.2018 г. по жалба с вх. № E-11К-00-20/05.06.2017 г., подадена от г-н Красимир Кирилов Кръстев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № E-11Д-00-46/14.03.2018 г. до г-жа Диана Огнянова относно издадено Решение № Ж – 513/22.12.2017 г. по жалба с вх. № 07.11.2017 г., подадена от г-жа Диана Огнянова срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-355/07.03.2018 г. до г-жа Кристина Върбанова относно издадено Решение № Ж – 58/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-355/22.11.2017 г., подадена от г-жа Кристина Върбанова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-322/07.03.2018 г. до г-н Цветан Манолов относно издадено Решение № Ж – 41/18.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-322/18.10.2017 г., подадена от г-н Цветан Манолов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-423/07.03.2018 г. до г-н Добри Добрев относно издадено Решение № Ж – 53/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-423/20.10.2017 г., подадена от г-н Добри Добрев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

Съобщение № С-5 от 28.02.2018 г. до "ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. "Опълченска" № 46-48

Съобщение № С-4 от 28.02.2018 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8

Съобщение № С-3 от 28.02.2018 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2

Съобщение № С-2 от 28.02.2018 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43

Съобщение № С-1 от 21.02.2018 г. до „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22

Съобщение с изх. № Е-04-02-341/20.02.2018 г. до г-н Димитър Казълов относно издадено Решение № Ж-42/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-341/13.11.2017 г., подадена от г-н Димитър Казълов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11М-00-26/20.02.2018 г. до г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-24/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11М-00-26/09.05.2017 г., подадена от г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД

Съобщение с изх. № Е-11С-00-48/14.02.2018 г. до г-н Стоян Стоянов, председател на Обединен спортен клуб „Левски-Драгалевци“, относно издадено Решение № Ж-66/01.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11С-00-48/15.12.2017 г., подадена от Обединен спортен клуб „Левски-Драгалевци“ срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-404/14.02.2018 г. до  г-жа Здравка Стефанова относно издадено Решение № Ж-8/04.01.2018 г. по жалба вх. № Е-11ИН-00-404/04.10.2017 г., подадена от г-жа Здравка Стефанова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-295/14.02.2018 г. до г-н Александър Стефанов Дамянов относно издадено Решение № Ж-3/04.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-295/11.08.2017 г., подадена от г-н Александър Стефанов Дамянов срещу „Топлофикация Плевен“ ЕАД.

Съобщение с изх. № E-11К-00-32/31.01.2018 г. до г-н Кирил Икономов относно издадено Решение № Ж-512/22.12.2017 г. по жалба с вх. № E-11К-00-32/28.08.2017 г., подадена от г-н Кирил Икономов срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-276/31.01.2018 г. до г-жа Павлина Павлова относно издадено Решение № Ж-509/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-276/10.08.2017 г., подадена от г-жа Павлина Павлова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-127/30.01.2018 г. до г-жа Вероника Великова относно издадено Решение № Ж – 491/13.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-127/16.03.2017 г., подадена от г-жа Вероника Великова срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-315/10.01.2018 г. до г-жа Людмила Дойчева относно издадено Решение № Ж-469/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-315/07.08.2017 г., подадена от г-жа Людмила Дойчева срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-276/10.01.2018 г. до г-жа Миглена Аврамова относно издадено Решение № Ж-474/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-276/11.09.2017 г., подадена от г-жа Миглена Аврамова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-47-63/10.01.2018 г. до г-н Цветослав Васков Николов относно издадено Решение № Ж-504/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-13-47-63/10.10.2017 г., подадена от г-н Цветослав Васков Николов – управител на "ВАС ИН ТРЕЙД" ЕООД срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-358/10.01.2018 г. до г-н Красимир Иванов относно издадено Решение № Ж-464/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-358/08.09.2017 г., подадена от г-н Красимир Иванов

Съобщение с изх. № E-11М-00-36/10.01.2018 г. до г-жа Мариета Георгиева относно издадено Решение № Ж-486/13.12.2017 г. по жалба с вх. № E-11М-00-36/26.07.2017 г., подадена от г-жа Мариета Георгиева срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-26/10.01.2018 г. до г-н Деньо Тодоров Тодоров относно издадено Решение № Ж-472/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-26/10.05.2017г., подадена от г-н Деньо Тодоров Тодоров срещу "ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД (с ново наименование "Електроразпределение Юг" ЕАД)

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-6/10.01.2018 г. до г-н Димитър Илиев Йорданов относно издадено Решение № Ж-447/23.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-6/09.02.2017 г., подадена от г-н Димитър Илиев Йорданов срещу "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД

Съобщение с изх. № Е-12-00-203/10.01.2018 г. до г-н Георги Петров Костадинов относно издадено Решение № Ж-446/23.11.2017 г. по жалба с вх. № Е-12-00-203/13.06.2017 г., подадена от г-н Георги Петров Костадинов, управител на "Жотима 12" ЕООД, срещу "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД