2018

Съобщение с изх. № Е-11Р-00-13/06.12.2018 г. до г-жа Райна Андонова относно издадено Решение № Ж-716/17.10.2018  г. по жалба с вх. № Е-11Р-00-13/29.06.2018 г., подадена от г-жа Райна Андонова срещу „Софийска вода“ АД.

Съобщение с изх. № В-04-09-2/06.12.2018 г. до г-н Ивайло Георгиев относно издадено Решение № Ж-722/17.10.2018 г. по жалба с вх. № В-04-09-2 от 27.02.2018 г. от г-н Ивайло Георгиев и г-жа Маруся Колева срещу „Софийска вода“ АД, гр. София.

Съобщение с изх. № В-04-02-144/06.12.2018 г. до г-н Пламен Каменов Метов относно издадено Решение № Ж-767/25.10.2018 г. по жалба с вх. № В-04-02-144 от 08.05.2018 г. от г-н Пламен Каменов Метов срещу „Софийска вода“ АД, гр. София.

Съобщение с изх. № Е-13-62-92/06.12.2018 г. до г-н Тодор Костов относно издадено Решение № Ж-750/24.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-92/11.09.2018 г., подадена от г-н Тодор Костов, срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № В-11ИН-00-176/06.12.2018 г. до г-жа Веска Кръстева Иванова и г-н Желю Николаев Чавгов относно издадено Решение № Ж-715/17.10.2018 г. по жалби с вх. № В-11ИН-00-176 от 04.04.2018 г., 18.04.2018 г., 14.05.2018 г. и 17.05.2018 г. от, срещу „Водоснадбяване и канализация - Шумен“ ООД, гр. Шумен.

Съобщение с изх. № Е-11М-00-21/05.12.2018 г. до г-жа Марулка Вълчева Найденова относно издадено Решение № Ж – 737/23.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11М-00-21/09.07.2018 г., подадена от г-жа Марулка Вълчева Найденова срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11E-00-16//05.12.2018 г. до г-жа Елена Симеонова относно издадено Решение № Ж – 736/23.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11E-00-16/30.08.2018 г., подадена от г-жа Елена Симеонова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-12-00-244//05.12.2018 г. до г-жа Дана Илиева, управител на „ВЕКТРА-КП“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж – 758/24.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-12-00-244/10.08.2018 г., подадена от г-жа Дана Илиева, управител на „ВЕКТРА-КП“ ЕООД, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № E-11Я-00-1//05.12.2018 г. до г-жа Янка Чернаева относно издадено Решение № Ж – 732/23.10.2018 г. по жалба с вх. № E-11Я-00-1/23.03.2018 г., подадена от г-жа Янка Чернаева, срещу „Електроразпределение Север“ АД и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-336//05.12.2018 г. до г-н Младен Газдов относно издадено Решение № Ж – 741/23.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-336/02.08.2018 г., подадена от г-н Младен Газдов срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-130/05.12.2018 г. до г-н Гретиян Марков Георгиев относно издадено Решение № Ж – 780/29.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-130/17.04.2018 г., подадена от г-н Гретиян Марков Георгиев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-313/05.12.2018 г. до г-жа Мила Атанасова относно издадено Решение № Ж – 776/29.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-313/20.07.2018 г., подадена от г-жа Мила Атанасова срещу „Електроразпределение Север“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-208/05.12.2018 г. до г-н Ясен Георгиев относно издадено Решение № Ж – 773/29.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-208/17.07.2018 г., подадена от г-н Ясен Георгиев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-188/05.12.2018 г. до г-н Христо Филипов Златанов относно издадено Решение № Ж – 807/31.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-188/20.04.2018 г., подадена от г-н Христо Филипов Златанов срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № E-11ИН-00-45 /05.12.2018 г. до г-жа Таня Пачова, управител на „Агриндо“ ЕООД, относно издадено Решение № Ж – 801/31.10.2018 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-45 от 26.01.2018 г., подадена от „Агриндо“ ЕООД срещу „Мост Енерджи“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-231/05.12.2018 г. до г-н Сотир Марков относно издадено Решение № Ж – 792/31.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-231/16.08.2018 г., подадена от г-н Сотир Марков срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-382/05.12.2018 г. до г-жа Елица Галева относно издадено Решение № Ж – 842/13.11.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-382/17.08.2018 г., подадена от г-жа Елица Галева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-13-273-42/21.11.2018 г. до г-жа Силвия Александрова-Георгиева относно издадено № Ж-638/30.08.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-273-42/04.07.2018 г., подадена от г-жа Силвия Александрова-Георгиева срещу “Електроразпределение Север” АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-188/21.11.2018 г. до г-н Николай Марков относно издадено № Ж-658/13.09.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-188 от 03.07.2018 г., подадена от г-н Николай Марков срещу „Овергаз Мрежи“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-182/21.11.2018 г. до г-жа Десислава Манова относно издадено № Ж-667/13.09.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-182/05.06.2018 г., подадена от г-жа Десислава Манова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-180/21.11.2018 г. до г-жа Станислава Илиева относно издадено № Ж-669/13.09.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-180/04.06.2018 г., подадена от г-жа Станислава Илиева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-201/21.11.2018 г. до г-жа Надя Панайотова относно издадено № Ж-678/03.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-201/03.05.2018 г., подадена от г-жа Надя Панайотова срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-13-62-19/21.11.2018 г. до г-жа Мария Гаврилова Стоименова относно издадено № Ж-684/03.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-19/14.02.2018 г., подадена от г-жа Мария Гаврилова Стоименова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № E-11ИН-00-276/21.11.2018 г. до г-н Радослав Иванов относно издадено № Ж-685/03.10.2018 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-276/29.06.2018 г., подадена от г-н Радослав Иванов срещу „Топлофикация София” ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-288/21.11.2018 г. до г-н Пенчо Петков относно издадено № Ж-690/03.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-288/04.07.2018 г., подадена от г-н Пенчо Петков срещу „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-13-262-52/21.11.2018 г. до г-н Иван Георгиев относно издадено № Ж-702/11.10.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-262-52/02.07.2018 г., подадена от г-н Иван Георгиев срещу „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Съобщение № С-28 от 15.11.2018 г. до „УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА” ЕООД, ЕИК 175167288, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица“ № 4 Б

Съобщение № С-27 от 15.11.2018 г. до „ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК” АД, ЕИК 123014420, със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100, ул. „Цар Освободител“ № 42

Съобщение № С-26 от 25.10.2018 г. до „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, район Лозенец, кв. „Витоша“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110 Б, партер

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-211/18.10.2018 г. до г-н Георги Якимов относно издадено Решение № Ж – 631/30.08.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-211/10.05.2018 г., подадена от г-н Георги Якимов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11И-00-7/18.10.2018 г. до г-н Ивайло Георгиев Георгиев относно издадено Решение № Ж – 665/13.09.2018 г. по жалба с вх. № Е-11И-00-7/04.04.2018 г., подадена от г-н Ивайло Георгиев Георгиев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-11Б-00-11/18.10.2018 г. до г-н Борис Манчев, управител на "Манчев ББ" ЕООД, относно издадено Решение № Ж – 622/23.08.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Б-00-11/30.10.2017 г., подадена от "Манчев ББ" ЕООД срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-268/18.10.2018 г. до г-жа Искрена Петкова Димитрова относно издадено Решение № Ж – 620/23.08.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-268/28.08.2017 г., подадена от г-жа Искрена Петкова Димитрова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-238/18.10.2018 г. до г-н Валентин Пенев относно издадено Решение № Ж – 609/23.08.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-238 от 03.07.2018 г., подадена от г-н Валентин Пенев срещу "Овергаз Мрежи" АД

Съобщение № С-25 от 28.09.2018 г. до "УИНД ЕНЕРДЖИ КАВАРНА" ЕООД, ЕИК 175167288, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Каварна 9650, ул. "Добротица" № 4 Б

Съобщение № С-24 от 25.09.2018 г. до „ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 203613341, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, район Лозенец, кв. „Витоша“, бул. „Симеоновско шосе“ № 110Б, ет. партер

Съобщение № С-23 от 25.09.2018 г. до „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА” АД, ЕИК 131332101, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10

Съобщение с изх. № Е-11Ж-00-10/20.09.2018 г. до г-н Ивайло Събчов Иванов относно издадено Решение № Ж – 488/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Ж-00-10/09.05.2018 г., подадена от г-н Ивайло Събчов Иванов и група жалбоподатели, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-146/20.09.2018 г. до г-н Антон Петков относно издадено Решение № Ж – 510/06.07.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-146/19.03.2018 г., подадена от г-н Антон Петков срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11В-00-19/20.09.2018 г. до г-жа Валерия Георгиева Димитрова относно издадено Решение № Ж – 521/18.07.2018 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-19/09.05.2018 г., подадена от г-жа Валерия Георгиева Димитрова срещу „Електроразпределение Север“ АД.

Съобщение с изх. № Е-13-62-53/20.09.2018 г. до адв. Румяна Аврамова относно издадено Решение № Ж – 557/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-13-62-53/22.05.2018 г., подадена от г-н Емил Стоянов Караджов, чрез адв. Румяна Аврамова, срещу “ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България”АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-170/20.09.2018 г. до  г-н Любен Георгиев Харизанов относно издадено Решение № Ж – 559/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-170/25.05.2018 г., подадена от г-н Любен Георгиев Харизанов срещу „ЧЕЗ Електро България” АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-169/20.09.2018 г. до г-жа Есин Салиева относно издадено Решение № Ж – 482/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-169 от 22.05.2018 г., подадена от г-жа Есин Салиева срещу „Овергаз Мрежи” АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-164/20.09.2018 г. до г-жа Ирена Максимова относно издадено Решение № Ж – 566/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-164/18.05.2018 г., подадена от г-жа Ирена Максимова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-162/20.09.2018 г. до г-жа Теодора Николова относно издадено Решение № Ж – 567/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-162/18.05.2018 г., подадена от г-жа Теодора Николова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-161/20.09.2018 г. до г-жа Фани Давидова относно издадено Решение № Ж – 571/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-161/18.05.2018 г., подадена от г-жа Фани Давидова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-151/20.09.2018 г. до  г-н Иван Асенов Иванов относно издадено Решение № Ж – 558/25.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-151/08.05.2018 г., подадена от г-н Иван Асенов Иванов срещу „ЧЕЗ Електро България” АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-145/20.09.2018 г. до г-жа Диана Иванова относно издадено Решение № Ж – 577/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-145/08.05.2018 г., подадена от г-жа Диана Иванова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-140/20.09.2018 г. до г-жа Вишеслава Кръстева относно издадено Решение № Ж – 578/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-140/03.05.2018 г., подадена от г-жа Вишеслава Кръстева срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-133/20.09.2018 г. до  г-н Георги Георгиев относно издадено Решение № Ж – 574/26.07.2018  г. по жалба с вх. № Е-04-02-133/18.04.2018 г., подадена от г-н Георги Георгиев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-119/20.09.2018 г. до г-жа Полина Желева относно издадено Решение № Ж – 480/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-119 от 13.04.2018 г., подадена от г-жа Полина Желева срещу „Овергаз Мрежи“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11Г-00-26/08.08.2018 г. до г-н Владислав Диков относно издадено Решение № Ж-448/14..06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Г-00-26/22.03.2018 г., подадена от живущите в кв. Горна баня, в. з. Горна баня, с лице за контакт Владислав Диков, ПС 1614, кв. Горна баня, ул. Хр. Стефчов 3 – ПК 30, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № E-11Н-00-26/08.08.2018 г. до г-жа Надка Милушева относно издадено Решение № Ж-499/28.06.2018 г. по жалба с вх. № E-11Н-00-26/28.11.2017 г. от г-жа Надка Милушева срещу „Топлофикация София” ЕАД.

Съобщение с изх. № E-12-00-339/08.08.2018 г. до Емрах Хикмет Севджан относно издадено Решение № Ж-498/28.06.2018 г. по жалба с вх. № E-12-00-339/09.10.2017 г., подадена от ЕТ „Мусси-Р.С.С.-Росица Севджан“, чрез пълномощника Емрах Хикмет Севджан, срещу „Топлофикация София” ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11С-00-11/08.08.2018 г. до г-н Силви Мехмедов Балиев относно издадено Решение № Ж-492/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11С-00-11/04.04.2018 г., подадена от г-н Силви Мехмедов Балиев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11С-00-7/08.08.2018 г. до г-н Стефан Славов относно издадено Решение № Ж-485/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11С-00-7/21.03.2018 г., подадена от г-н Стефан Славов, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-03-17-28/08.08.2018 г. до г-жа Фиданка Ангелова относно издадено Решение № Ж-487/28.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-03-17-28/18.08.2017 г., подадена от г-жа Фиданка Ангелова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11М-00-12/08.08.2018 г. до г-жа Мария Игнатова относно издадено Решение № Ж-476/22.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11М-00-12/27.03.2018 г., подадена от г-жа Мария Игнатова срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11К-00-8/08.08.2018 г. до г-н Светозар Дренски относно издадено Решение № Ж-289/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11К-00-8/19.03.2018 г., подадена от г-н Кирил Иванов, г-н Съби Събев и г-н Светозар Дренски срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-13-47-20/08.08.2018 г. до адв. Виктория Валентинова относно издадено Решение № Ж-422/06.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-47-20/14.03.2018 г., подадена от г-н Кънчо Анастасов Шипков, чрез адв. Виктория Валентинова, срещу „ЧЕЗ Електро България” АД.

Съобщение с изх. № Е-11П-00-5/08.08.2018 г. до г-жа Павлина Христозова относно издадено Решение № Ж-428/06.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11П-00-5/16.02.2018 г., подадена от г-жа Павлина Христозова срещу „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-117/08.08.2018 г. до г-н Велко Росенов Хаджиев относно издадено Решение № Ж-445/14..06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-117 от 13.04.2018 г., изпратена от Комисия за защита на потребителите, подадена от г-н Велко Росенов Хаджиев срещу „Овергаз Мрежи” АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-113/08.08.2018 г. до г-н Климент Граченлиев относно издадено Решение № Ж-458/14.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-113/29.03.2018 г., подадена от г-н Климент Граченлиев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-111/08.08.2018 г. до г-жа Елица Крумова относно издадено Решение № Ж-457/14..06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-111/29.03.2018 г., подадена от г-жа Елица Крумова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-66/08.08.2018 г. до г-н Васил Маринов относно издадено Решение № Ж-419/06.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-66/01.03.2018 г., подадена от Васил Маринов и група жалбоподатели срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-221/08.08.2018 г. до г-н Илия Георгиев Еленин, управител на „ЕЛСОЛ“ ООД, относно издадено Решение № Ж-525/18.07.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-221/16.05.2018 г., подадена от г-н Илия Георгиев Еленин, управител на „ЕЛСОЛ“ ООД, срещу „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-134/08.08.2018 г. до г-жа Жана Белева относно издадено Решение № Ж-472/22.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-134/07.03.2018 г., подадена от г-жа Жана Белева срещу „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-118/08.08.2018 г. до г-н Теодор Николаев Русев относно издадено Решение № Ж-465/22.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-118/02.03.2018 г., подадена от г-н Теодор Николаев Русев срещу „Топлофикация - Перник“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-109/08.08.2018 г. до г-жа Людмила Памукчиева и г-н Милен Иванов относно издадено Решение № Ж-473/22.06.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-109/16.03.2018 г., подадена от г-жа Людмила Памукчиева и г-н Милен Иванов срещу „Електроразпределение Север“ АД.

Съобщение с изх. № Е-13-62-3/08.08.2018 г. до г-н Борислав Калаузки относно издадено Решение № Ж-225/17.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-3/11.01.2018 г., подадена от г-н Борислав Калаузки, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-48/10.07.2018 г. до г-н Антон Матеев относно издадено Решение № Ж-343/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-48/26.01.2018 г., подадена от г-н Антон Матеев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-81/10.07.2018 г. до г-жа Цветанка Димитрова относно издадено Решение № Ж-365/16.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-81/12.03.2018 г., подадена от г-жа Цветанка Димитрова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-96/10.07.2018 г. до г-жа Светлана Гергова относно издадено Решение № Ж-312/10.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-96/13.03.2018 г., подадена от г-жа Светлана Гергова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-47-11/19.06.2018 г. до адв. Димитър Димитров относно издадено Решение № Ж-286/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-47-11/12.02.2018 г., подадена от г-н Тодор Кирилов Малеев – пълномощник на "Тиви Нет Сървисис" ЕООД, чрез адв. Димитър Димитров, срещу "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-262-22/19.06.2018 г. до г-н Георги Йорданов Илиев относно издадено Решение № Ж-280/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-262-22/22.08.2017 г., подадена от г-н Георги Йорданов Илиев срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-40/19.06.2018 г. до г-н Емил Чакъров относно издадено Решение № Ж-353/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-40/12.02.2018 г., подадена от г-н Емил Чакъров срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-62-76/19.06.2018 г. до г-н Александър Иванов, управител на "Голдиум" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-333/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-62-76/10.08.2017 г., подадена от "Голдиум" ЕООД срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-36/19.06.2018 г. до г-н Иван Копчев относно издадено Решение № Ж-351/15.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-36/08.02.2018 г., подадена от г-н Иван Копчев срещу "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-88/19.06.2018 г. до г-н Ваклин Ваклинов относно издадено Решение № Ж-375/16.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-88/15.02.2018 г., подадена от г-н Ваклин Ваклинов срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-92/19.06.2018 г. до г-жа Панайотка Железова относно издадено Решение № Ж-362/16.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-92/13.03.2018 г., подадена от г-жа Панайотка Железова срещу "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-93/19.06.2018 г. до г-н Антоан Коларов относно издадено Решение № Ж-361/16.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-93/13.03.2018 г., подадена от г-н Антоан Коларов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-76/19.06.2018 г. до г-н Любомир Петров Крумов относно издадено Решение № Ж-357/16.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-76/12.03.2018 г., подадена от г-н Любомир Петров Крумов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-90/14.06.2018 г. до г-н Веселин Николов относно издадено Решение № Ж-281/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-90/13.03.2018 г., подадена от г-н Веселин Николов.

Съобщение с изх. № Е-04-02-58/14.06.2018 г. до г-жа Лиляна Ангелова относно издадено Решение № Ж-259/08.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-58/23.02.2018 г., подадена от г-жа Лиляна Ангелова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-33/14.06.2018 г. до г-жа Румяна Петрова относно издадено Решение № Ж-296/10.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-33/07.02.2018 г., подадена от г-жа Румяна Петрова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-22/14.06.2018 г. до г-н Дейвид Стоянов относно издадено Решение № Ж-298/10.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-22/ 05.02.2018 г., подадена от г-н Дейвид Стоянов.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-177/14.06.2018 г. до г-н Костадин Костадинов относно издадено Решение № Ж-226/17.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-177/25.04.2017 г., подадена от Костадин Костадинов срещу „Енерго – Про Мрежи“ АД (с ново наименование от 30.01.2018 г., „Електроразпределение Север“ АД).

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-131/14.06.2018 г. до г-н Росен Теодосиев относно издадено Решение № Ж-313/10.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-131/06.03.2018 г., подадена от Росен Теодосиев срещу „Електроразпределение Север“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-79/14.06.2018 г. до г-н Страхил Тодоров относно издадено Решение № Ж-403/29.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-79/13.02.2018 г., подадена от г-н Страхил Тодоров срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11Ж-00-19/14.06.2018 г. до г-жа Виолета Атанасова Димитрова, г-жа Румяна Йорданова Търсанкова и г-н Симеон Атанасов Симеонов относно издадено Решение № Ж-207/03.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Ж-00-19/18.10.2017 г., подадена от г-жа Виолета Атанасова Димитрова, г-жа Румяна Йорданова Търсанкова и г-н Симеон Атанасов Симеонов срещу „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Съобщение с изх. № Е-11Ж-00-3/14.06.2018 г. до г-жа Живка Йорданова Стефанова относно издадено Решение № Ж-243/19.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Ж-00-3/12.02.2018 г., подадена от г-жа Живка Йорданова Стефанова срещу “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Съобщение с изх. № Е-13-273-3/14.06.2018 г. до г-жа Деспа Йорданова Величкова и г-н Добри Киряков Николов относно издадено Решение № Ж-246/19.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-273-3/21.02.2018 г., подадена от г-жа Деспа Йорданова Величкова, г-жа Даниела Пенева Славова, г-н Костадин Георгиев Илиев и г-н Добри Киряков Николов срещу „Електроразпределение Север“ АД.

Съобщение с изх. № Е-13-45-89 /14.06.2018 г. до г-н Александър Бучков относно издадено Решение № Ж-287/09.05.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-45-89 от 14.12.2017 г., подадена от г-н Александър Бучков срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

Съобщение с изх. № Е-03-17-3/05.06.2018 г. до г-н Илия Калев относно издадено Решение № Ж-198/29.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-03-17-3/08.01.2018 г., подадена от г-н Илия Калев срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-13-46-37/05.06.2018 г. до г-н Христо Ванков относно издадено Решение № Ж-213/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-46-37 от 29.12.2017 г., подадена от Христо Ванков срещу "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и "Електроразпределение Север" АД (старо наименование "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-11/05.06.2018 г. до г-жа Станислава Вълчева относно издадено Решение № Ж-216/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-11/25.01.2018 г., подадена от г-жа Станислава

Съобщение с изх. № Е-11Р-00-35/05.06.2018 г. до г-жа Румяна Георгиева Нейкова относно издадено Решение № Ж-209/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Р-00-35/22.11.2017г., подадена от г-жа Румяна Георгиева Нейкова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. Е-11ИН-00-471/05.06.2018 г. до г-н Росен Кошарски относно издадено Решение № Ж-212/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-471/31.01.2018 г., подадена от г-н Росен Кошарски срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-47-21/05.06.2018 г. до г-жа Иванка Цветанова Атанасова относно издадено Решение № Ж-214/03.04.2018 г. по жалба с вх. № Е-13-47-21/14.03.2018 г., подадена от г-жа Иванка Цветанова Атанасова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-12-00-408/05.06.2018 г. до г-н Спас Милчев относно издадено Решение № ЛО-3/26.03.2018 г. по искане с вх. № Е-12-00-408/20.12.2017 г. от "АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД относно определяне на независим оценител за извършване на оценка на енергийни обекти, представляващи елементи от електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение № С-22 от 21.05.2018 г. до „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4

Съобщение № С-21 от 21.05.2018 г. до „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 202285824, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 1, Делови център „Пловдив“, ет. 3, офис 303

Съобщение № С-20 от 21.05.2018 г. до „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3

Съобщение с изх. № Е-11В-00-4/02.05.2018 г. до г-жа Виолетка Гроздова относно издадено Решение № Ж-150/20.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-4/16.01.2018 г., подадена от г-жа Виолетка Гроздова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-382/02.05.2018 г. до г-жа Парка Владимирова Динева относно издадено Решение № Ж-168/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-382/21.12.2017 г., подадена от г-жа Парка Владимирова Динева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-8/02.05.2018 г. до г-н Боян Иванов относно издадено Решение № Ж-175/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-8/08.01.2018 г., подадена от г-н Боян Иванов срещу „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-1/02.05.2018 г. до г-жа Диана Николаева Колева относно издадено Решение № Ж-166/21.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-1/22.01.2018 г., подадена от г-жа Диана Николаева Колева срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД (понастоящем „Електроразпределение Север“ АД).

Съобщение с изх. № Е-11Г-00-24/02.05.2018 г. до д-р Григор Костов Малев относно издадено Решение № Ж-135/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-11Г-00-24/12.12.2017 г., подадена от д-р Григор Костов Малев срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение № С-19 от 25.04.2018 г. до "СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. "Иван Вазов" № 3

Съобщение № С-18 от 25.04.2018 г. до "ФОТОНИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 202727993, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, бул. "България" № 102, Бизнес център БЕЛИСИМО, ет. 5

Съобщение № С-17 от 25.04.2018 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. "Витоша", бл. 19, вх. 2, ап. 26

Съобщение № С-16 от 17.04.2018 г. до "АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. "Джавахарлал Неру" № 28, ет. 1, офис 22

Съобщение № С-15 от 17.04.2018 г. до "НЕКСТ ПАУЪР" ООД, ЕИК 118583038, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1261, район Връбница, ул. "Мраморен рид" № 2

Съобщение № С-14 от 17.04.2018 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3, вх. 1, Партер, ап. 2

Съобщение № С-13 от 17.04.2018 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43

Съобщение с изх. № E-12-00-2/17.04.2018 г. до г-жа Тодора Иванова, в качеството ѝ на управител на „ГИТ-3“ ООД, относно издадено Решение № Ж-164/21.03.2018 г. по жалба с вх. № E-12-00-2 от 02.01.2018 г., подадена от „ГИТ-3“ ООД срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-6/28.03.2018 г. до г-н Аркадиуш Берлински относно издадено Решение № Ж – 105/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-6/03.01.2018 г., подадена от Аркадиуш Берлински срещу "Електроразпределение Север" АД)

Съобщение с изх. № Е-04-02-379/28.03.2018 г. до г-н Димитър Ангелов относно издадено Решение № Ж – 144/08.03.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-379/20.12.2017 г., подадена от г-н Димитър Ангелов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-10/28.03.2018 г. до г-жа Галина Георгиева относно издадено Решение № Ж – 100/21.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-10/08.01.2018 г., подадена от г-жа Галина Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11П-00-17/28.03.2018 г. до г-н Петър Янков Балабанов относно издадено Решение № Ж – 89/08.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11П-00-17/24.10.2017 г., подадена от г-н Петър Янков Балабанов срещу "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД (с ново наименование "Електроразпределение Юг" ЕАД)

Съобщение № С-12 от 21.03.2018 г. до „ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП” ЕАД, ЕИК 202285824, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Хан Кубрат“ № 1, Делови център „Пловдив“, ет. 3, офис 303

Съобщение № С-11 от 21.03.2018 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48

Съобщение № С-10 от 21.03.2018 г. до „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3

Съобщение № С-9 от 21.03.2018 г. до „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26

Съобщение № С-8 от 21.03.2018 г. до „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 131577969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1303, район Възраждане, ул. „Средна гора“ № 96, ет. 1, ап. 4

Съобщение № С-7 от 21.03.2018 г. до „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3

Съобщение № С-6 от 21.03.2018 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-452/14.03.2018 г. до г-н Станимир Станимиров относно издадено Решение № 59/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-452/13.11.2017 г., подадена от г-н Станимир Станимиров срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-359/14.03.2018 г. до г-жа Елена Георгиева относно издадено Решение № 54/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-359/28.11.2017 г., подадена от г-жа Елена Георгиева срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № E-11Ж-00-29/14.03.2018 г. до г-н Акиф Реджеб Мадан относно издадено Решение № 65/01.02.2018 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-29/07.12.2017 г., подадена от жители на гр. Русе срещу "Топлофикация Русе" ЕАД

Съобщение с изх. № E-11К-00-20/14.03.2018 г. до г-н Красимир Кирилов Кръстев относно издадено Решение № 26/18.01.2018 г. по жалба с вх. № E-11К-00-20/05.06.2017 г., подадена от г-н Красимир Кирилов Кръстев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № E-11Д-00-46/14.03.2018 г. до г-жа Диана Огнянова относно издадено Решение № Ж – 513/22.12.2017 г. по жалба с вх. № 07.11.2017 г., подадена от г-жа Диана Огнянова срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-355/07.03.2018 г. до г-жа Кристина Върбанова относно издадено Решение № Ж – 58/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-355/22.11.2017 г., подадена от г-жа Кристина Върбанова срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-322/07.03.2018 г. до г-н Цветан Манолов относно издадено Решение № Ж – 41/18.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-322/18.10.2017 г., подадена от г-н Цветан Манолов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-423/07.03.2018 г. до г-н Добри Добрев относно издадено Решение № Ж – 53/24.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-423/20.10.2017 г., подадена от г-н Добри Добрев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

Съобщение № С-5 от 28.02.2018 г. до "ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. "Опълченска" № 46-48

Съобщение № С-4 от 28.02.2018 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8

Съобщение № С-3 от 28.02.2018 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2

Съобщение № С-2 от 28.02.2018 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43

Съобщение № С-1 от 21.02.2018 г. до „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 202501916, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1324, район Люлин, ж.к. Люлин – Силвър център, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 1, офис 22

Съобщение с изх. № Е-04-02-341/20.02.2018 г. до г-н Димитър Казълов относно издадено Решение № Ж-42/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-04-02-341/13.11.2017 г., подадена от г-н Димитър Казълов срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11М-00-26/20.02.2018 г. до г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД, относно издадено Решение № Ж-24/18.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11М-00-26/09.05.2017 г., подадена от г-жа Мария Петрова, управител на "ЕКОБУЛКОС" ЕООД

Съобщение с изх. № Е-11С-00-48/14.02.2018 г. до г-н Стоян Стоянов, председател на Обединен спортен клуб „Левски-Драгалевци“, относно издадено Решение № Ж-66/01.02.2018 г. по жалба с вх. № Е-11С-00-48/15.12.2017 г., подадена от Обединен спортен клуб „Левски-Драгалевци“ срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-404/14.02.2018 г. до  г-жа Здравка Стефанова относно издадено Решение № Ж-8/04.01.2018 г. по жалба вх. № Е-11ИН-00-404/04.10.2017 г., подадена от г-жа Здравка Стефанова срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-295/14.02.2018 г. до г-н Александър Стефанов Дамянов относно издадено Решение № Ж-3/04.01.2018 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-295/11.08.2017 г., подадена от г-н Александър Стефанов Дамянов срещу „Топлофикация Плевен“ ЕАД.

Съобщение с изх. № E-11К-00-32/31.01.2018 г. до г-н Кирил Икономов относно издадено Решение № Ж-512/22.12.2017 г. по жалба с вх. № E-11К-00-32/28.08.2017 г., подадена от г-н Кирил Икономов срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-276/31.01.2018 г. до г-жа Павлина Павлова относно издадено Решение № Ж-509/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-276/10.08.2017 г., подадена от г-жа Павлина Павлова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-127/30.01.2018 г. до г-жа Вероника Великова относно издадено Решение № Ж – 491/13.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-127/16.03.2017 г., подадена от г-жа Вероника Великова срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-315/10.01.2018 г. до г-жа Людмила Дойчева относно издадено Решение № Ж-469/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-315/07.08.2017 г., подадена от г-жа Людмила Дойчева срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-276/10.01.2018 г. до г-жа Миглена Аврамова относно издадено Решение № Ж-474/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-276/11.09.2017 г., подадена от г-жа Миглена Аврамова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-13-47-63/10.01.2018 г. до г-н Цветослав Васков Николов относно издадено Решение № Ж-504/22.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-13-47-63/10.10.2017 г., подадена от г-н Цветослав Васков Николов – управител на "ВАС ИН ТРЕЙД" ЕООД срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-358/10.01.2018 г. до г-н Красимир Иванов относно издадено Решение № Ж-464/01.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-358/08.09.2017 г., подадена от г-н Красимир Иванов

Съобщение с изх. № E-11М-00-36/10.01.2018 г. до г-жа Мариета Георгиева относно издадено Решение № Ж-486/13.12.2017 г. по жалба с вх. № E-11М-00-36/26.07.2017 г., подадена от г-жа Мариета Георгиева срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-26/10.01.2018 г. до г-н Деньо Тодоров Тодоров относно издадено Решение № Ж-472/11.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-26/10.05.2017г., подадена от г-н Деньо Тодоров Тодоров срещу "ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД и "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД (с ново наименование "Електроразпределение Юг" ЕАД)

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-6/10.01.2018 г. до г-н Димитър Илиев Йорданов относно издадено Решение № Ж-447/23.12.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Д-00-6/09.02.2017 г., подадена от г-н Димитър Илиев Йорданов срещу "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД

Съобщение с изх. № Е-12-00-203/10.01.2018 г. до г-н Георги Петров Костадинов относно издадено Решение № Ж-446/23.11.2017 г. по жалба с вх. № Е-12-00-203/13.06.2017 г., подадена от г-н Георги Петров Костадинов, управител на "Жотима 12" ЕООД, срещу "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД