2017

Съобщения по чл. 61 от АПК 2017 г.

Съобщение с изх. №  Е-ЗЛР-Пр-43//15.12.2017 г. до г-н Радослав Миков, упълномощен представител на „Едисън Трейдинг“ СпА, относно издаденото Решение № Пр-Л-283 от 31.10.2017 г. по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-43 от 31.08.2017 г. на „Едисън Трейдинг“ СпА за прекратяване на лицензия № Л-283-15 от 17.11.2008 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Съобщение с изх. № Е-13-62-51//15.12.2017 г. до г-жа Маргрета Вили Попова-Топалова относно издадено Решение № Ж-436/14.11.2017 г. по жалба с вх. Е-13-62-51/16.05.2017 г., подадена от г-жа Маргрета Вили Попова-Топалова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-15//15.12.2017 г. до г-жа Жени Атанасова Минчева относно издадено Решение № Ж-424/10.11.2017 г. по жалба с вх. № E-11Ж-00-15/21.08.2017 г., подадена от г-жа Жени Атанасова Минчева срещу „Топлофикация София” ЕАД.

Съобщение с  изх. №  С-61/29.11.2017 г. до г-н Веселин Борисов Ненин относно издадено Решение № Ж – 419/31.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-31/23.06.2017 г., подадена от г-н Веселин Борисов Ненин срещу „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Съобщение с  изх. №  С-60/28.11.2017 г. до г-жа Петранка Николова Байрева относно издадено Решение № Ж – 410/31.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11П-00-2/09.02.2017 г., подадена от г-жа Петранка Николова Байрева срещу “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД (с ново наименование „Електроразпределение Юг“ ЕАД, считано от 19.05.2017 г.)

Съобщение с  изх. №  С-59/28.11.2017 г. до г-н Румен Митев относно издадено Решение № Ж – 407/19.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-188/27.04.2017 г., подадена от г-н Румен Митев срещу „Топлофикация София“ ЕАД.

Съобщение № С-58 от 16.11.2017 г. до „ФОРНЕТИН“ АД, ЕИК 202093813, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ № 8 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 10

Съобщение № С-57 от 16.11.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3 и адрес за кореспонденция: гр. София 1172, кв. „Дианабад“, Ловен парк № 3, ап. 71

Съобщение № С-56 от 16.11.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9

Съобщение № С-55 от 16.11.2017 г. до „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3

Съобщение № С-54 от 16.11.2017 г. до „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26

Съобщение с изх. № В-17-44-5/13.11.2017 г. до г-н Тодор Павлов относно издадено Решение № ДОИ – 49/11.09.2017 г. по заявление с вх. № В-17-44-5/28.08.2017 г., подадена от г-н Тодор Павлов

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-230/13.11.2017 г. до г-н Тодор Дамянов относно издадено Решение № Ж – 371/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-230/06.06.2017 г., подадена от г-н Тодор Дамянов срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-186/13.11.2017 г. до г-н Светослав Стефанов относно издадено Решение № Ж – 341/28.09.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-186/11.05.2017 г., подадена от г-н Светослав Стефанов срещу "Електроразпределение Юг" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-04-02-169/13.11.2017 г. до г-н Васил Радомиров Дечев относно издадено Решение № Ж – 396/19.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-169/26.04.2017 г., подадена от г-н Васил Радомиров Дечев срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

Съобщение с изх. № Е-11В-00-7/13.11.2017 г. до г-жа Василка Василева относно издадено Решение № Ж – 185/04.07.2017 г. по жалба с вх. № E-11В-00-7/10.02.2017 г., подадена от г-жа Василка Василева срещу "Топлофикация София" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11В-00-11/13.11.2017 г. до г-н Валентин Георгиев относно издадено Решение № Ж – 373/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-11/23.02.2017 г., подадена от г-н Валентин Георгиев срещу "ЧЕЗ Електро България" АД

Съобщение с изх. № Е-01-01-8/13.11.2017 г. до г-жа Надя Илиева Велинова относно издадено Решение № Ж – 377/05.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-01-01-8/20.07.2017 г., подадена от г-жа Надя Илиева Велинова срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-151/13.11.2017 г. до г-жа Величка Димитрова Русева относно издадено Решение № Ж – 387/10.10.2017 г. по жалба с вх. E-04-02-151/12.04.2017 г., подадена от г-жа Величка Димитрова Русева срещу "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД

Съобщение с  изх. №  Е-04-02-119/13.11.2017 г. до г-н Никола Димитров относно издадено Решение № Ж – 393/10.10.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-119/22.03.2017 г., подадена от г-н Никола Димитров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД.

Съобщение с  изх. №  Е-04-02-98/31.10.2017 г. до г-н Антон Николов относно издадено Решение № Ж-322/13.09..2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-98/13.03.2017 г., подадена от г-н Антон Николов срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съобщение с  изх. №  Е-11И-00-3/18.10.2017 г. до г-жа Илияна Илиева Христова относно издадено Решение № Ж – 247/20.07.2017 г. по жалба с вх. Е-11И-00-3/30.01.2017 г., подадена от г-жа Илияна Илиева Христова срещу “ЧЕЗ Електро България” АД.

Съобщение № С-53 от 12.10.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2

Съобщение № С-52 от 06.10.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2

Съобщение с  изх. № С-51/15.09.2017 г. до Михаил Желязков относно издадено Решение №284/27.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-91/20.02.2017 г., подадена от Михаил Желязков срещу „ЕВН България Електроразпределение“ EАД, с ново наименование от 19.05.2017 г. „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Съобщение с  изх. №  С-50/15.09.2017 г. до Борис Чотрев относно издадено Решение № Ж – 238/18.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Б-00-42 от 08.11.2011 г. на Борис Чотрев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение № С-49 от 12.09.2017 г. до "ЕНЕРДЖИ ХОЛД" ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Млдост, ж.к. Младост-1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76

Съобщение № С-48 от 12.09.2017 г. до "ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД" АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. "Искър" № 8, ет. 5 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9

Съобщение № С-47 от 12.09.2017 г. до "Е 3" ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 62 А

Съобщение с изх. № Е-04-02-334//22.08.2017 г. до Вихрен Ангелов Петров относно издадено Решение № Ж – 178/04.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-334/14.02.2017 г., подадена от Вихрен Ангелов Петров срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-60//22.08.2017 г. до Атанас Кирилов Георгиев относно издадено Решение № Ж – 195/05.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-60/03.02.2017 г., подадена от Атанас Кирилов Георгиев срещу "ЧЕЗ Разпределение България” АД

Съобщение с изх. № Е-04-02-37//22.08.2017 г. до Димитър Станчев Станчев относно издадено Решение № Ж – 221/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-37/31.01.2017 г. от Димитър Станчев Станчев срещу "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-21//22.08.2017 г. до Илия Асенов Георгиев относно издадено Решение № Ж – 208/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11И-00-21/19.05.2017 г., подадена от Илия Асенов Георгиев

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-63//22.08.2017 г. до Галин Стефанов Желев относно издадено Решение № Ж – 230/06.07.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-63/03.02.2017 г., подадена от Галин Стефанов Желев срещу "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Съобщение № С-46 от 07.08.2017 г. до „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А

Съобщение № С-45 от 07.08.2017 г. до „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43

Съобщение № С-44 от 07.08.2017 г. до „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2

Съобщение № С-43 от 07.08.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2

Съобщение № С-42 от 07.08.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 3, вх. 1, партер, ап. 2

Съобщение № С-41 от 26.07.2017 г. до "ФОРНЕТИН" АД, ЕИК 202093813, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 8 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Никола Вапцаров" № 10

Съобщение № С-40 от 25.07.2017 г. до "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 41 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилям Гладстон" № 3, вх. 1, партер, ап. 2

Съобщение № С-39 от 25.07.2017 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. "Витоша", бл. 19, вх. 2, ап. 26

Съобщение № С-38 от 14.07.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9 - 74.93KB

Съобщение № С-37 от 14.07.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ БРОС” ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. „Прелом“ № 10, ет. 1, ап. 3 и адрес за кореспонденция: гр. София 1172, кв. „Дианабад“, Ловен парк № 3, ап. 71 - 72.85KB

Съобщение № С-36 от 14.07.2017 г. до „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3 

Съобщение № С-35 от 04.07.2017 г. до „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 62 А 

Съобщение № С-34 от 04.07.2017 г. до „ВИВИД ПАУЪР“ ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. „Боянска река“ № 12 

Съобщение № С-33 от 04.07.2017 г. до „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43

Съобщение № С-32 от 04.07.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41

Съобщение № С-31 от 04.07.2017 г. до „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2

Съобщение № С-30 от 04.07.2017 г. до „ИНТЕР НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 200898611, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 53 А

Съобщение с изх. № Е-11ИН-00-66/22.06.2017 г. до Петър Цонев относно издадено Решение № Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. Ж-123/02.05.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-66/07.02.2017 г. от Петър Цонев срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

Съобщение с изх. № Е-11А-00-50/22.06.2017 г. до Александър Василев Иванов относно издадено Решение № Ж-104/27.04.2017 г. по жалби с вх. № Е-11А-00-50 от 01.09.2015 г., 26.10.2015 г., 06.06.2016 г. и от 17.12.2016 г. от Александър Василев Иванов срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № E-11ИН-00-58/22.06.2017 г. до Пламен Кирилов Пеев относно издадено Решение № Ж-96/25.04.2017 г. по жалба с вх. № E-11ИН-00-58/03.02.2017 г. от Пламен Кирилов Пеев срещу „Топлофикация Плевен” ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11Г-00-2/22.06.2017 г. до Григор Костов Малев относно издадено Решение № Ж-77/10.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11Г-00-2/02.02.2017 г. от Григор Костов Малев срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № E-04-02-29/22.06.2017 г. до Георги Вичев относно издадено Решение № Ж-103/27.04.2017 г. по жалба с вх. № E-04-02-29/30.01.2017 г. от Георги Вичев срещу „Топлофикация Бургас” ЕАД.

Съобщение с изх. № Е-11В-00-1/22.06.2017 г. до Весела Дончева Георгиева относно издадено Решение № Ж-74/07.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11В-00-1/23.01.2017 г. от Весела Дончева Георгиева срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение с изх. № Е-04-02-39/22.06.2017 г. до Васил Ходжев относно издадено Решение № Ж-113/28.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-04-02-39/31.01.2017 г. от Васил Ходжев срещу „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД=

Съобщение с изх. № Е-11А-00-68/22.06.2017 г. до Александър Стоянов Зайденов относно издадено Решение № Ж-109/28.04.2017 г. по жалба с вх. № Е-11А-00-68/19.12.2016 г. от Александър Стоянов Зайденов срещу „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

Съобщение № С-29 от 21.06.2017 г. до „ЕСТАТО КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Миджур“ № 8

Съобщение № С-28 от 09.06.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ХОЛД” ООД, ЕИК 200444555, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1750, район Млдост, ж.к. Младост-1, бл. 29, вх. 5, ет. 2, ап. 76 - 39.13KB

Съобщение № С-27 от 09.06.2017 г. до „СЕВТ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. „Иван Вазов“ № 3 - 38.51KB

Съобщение № С-26 от 09.06.2017 г. до „ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Солунска“ № 43 - 37.68KB

Съобщение № С-25 от 09.06.2017 г. до „ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175199250, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Опълченска“ № 46-48 - 37.37KB

Съобщение № С-24 от 23.05.2017 г. до „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“, бл. 19, вх. 2, ап. 26 - 33.6KB

Съобщение № С-23 от 23.05.2017 г. до „АРКТОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилиям Гладстон“ № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2 - 33.8KB

Съобщение № С-22 от 23.05.2017 г. до „ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. „Искър“ № 8, ет. 5 и адрес за кореспонденция с НАП: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Оборище“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9 - 33.72KB

Съобщение № С-21 от 23.05.2017 г. до „БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 41 - 32.26KB

Съобщение № С-20 от 23.05.2017 г. до „Е 3“ ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Беловодски път“ № 62 А и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ № 35, ет. 1, ап. 1 - 39.32KB

Съобщение с изх. № Е-13-160-11/22.05.2017 г. до „Национал груп“ ООД, представлявано от Данаил Илиев, в качеството си на управител, относно издадено Решение № Ж-117/28.04.2017 г. по жалба с вх. № E-13-160-11/25.11.2016 г. от „Национал груп“ ООД срещу „Фючър Енерджи“ ООД. - 52.53KB

Съобщение с изх. № Е-11Д-00-39/16.05.2017 г. до г-жа Дария Панталеева относно издадено Решение № Ж-51/08.03.2017 г. по жалби с вх. № Е-11Д-00-39/22.06.2015 г. и вх. № Е-11Д-00-35 от 19.07.2016 г., 22.08.2016 г. и 29.11.2016 г., подадени от г-жа Дария Панталеева срещу "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - 52.95KB

Съобщение № С-19 от 12.04.2017 г. във връзка със Заповед № З-ОХ-84 от 15.12.2016 г. на Председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране - 50.83KB

Съобщение № С-18 от 29.03.2017 г. до "СЕВТ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 200823943, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък 6100, ул. "Иван Вазов" № 3 - 32.61KB

Съобщение № С-17 от 29.03.2017 г. до "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 41 - 32.65KB

Съобщение № С-16 от 29.03.2017 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43 - 32.8KB

Съобщение № С-15 от 29.03.2017 г. до "БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175240786, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1301, район Възраждане, бул. "Мария Луиза" № 41 - 33.1KB

Съобщение № С-14 от 21.03.2017 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилиям Гладстон" № 3 - 32.02KB

Съобщение № С-13 от 21.03.2017 г. до "ЛОНИКО" ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. офис 72 - 29.84KB

Съобщение № С-12 от 21.03.2017 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8 - 30.36KB

Съобщение № С-11 от 21.03.2017 г. до "ЕНЕРДЖИ БРОС" ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. "Прелом" № 10, ет. 1, ап. 3 - 29.79KB

Съобщение № С-10 от 21.03.2017 г. до "Е 3" ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 62 А и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 35, ет. 1, ап. 1 - 30.78KB

Съобщение с изх. № Е-11П-00-5/27.02.2017 г. до Петър Владимиров Петров относно издадено Решение № Ж-14/20.01.2017 г. по жалба с вх. № Е-11П-00-5/19.01.2016 г. от Петър Владимиров Петров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. - 53.79KB

Съобщение с изх. № С-9 / 06.02.2017 г. до Елена Костадинова Антова относно издадено Решение № Ж-16/20.01.2017 г. по жалба с вх. № Е-11ИН-00-273/03.10.2016 г. от Елена Костадинова Антова срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. - 51.79KB

Съобщение с изх. № С-8 / 06.02.2017 г. до „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД относно издадено Решение № Ж-118/21.12.2016 г. по жалба с вх. № Е-12-00-357 от 10.11.2016 г., подадена от „Тремол Енерджи Солюшънс“ ООД, срещу „Енерго-Про Мрежи“ АД. - 49.28KB

Съобщение с изх. № C-7/20.01.2017 г. до Цоньо Димитров относно издадено Решение № № Ж-107/07.12.2016 г. по жалба с вх. № Е-04-02-274/15.09.2016 г., подадена от Цоньо Димитров срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД - 48.93KB

Съобщение с изх. № C-6/20.01.2017 г. до Владимир Йотов относно издадено Решение № № Ж-113/21.12.2016 г. по жалби с вх. № Е-12-00-5 от 07.01.2015 г., 11.02.2015 г., 11.08.2015 г., 26.08.2015 г., 10.09.2015 г., 11.01.2016 г. и 08.03.2016 г. от Владимир Йотов, изпълнителен директор на Акциoнерно дружество „Анонс 94“, срещу „ЕРП Златни пясъци“ АД и „ЕСП Златни пясъци“ ООД - 53.92KB

Съобщение № С-5 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 37.57KB

Съобщение № С-4 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 52.17KB

Съобщение № С-3 от 18.01.2017 г. до „ЛОНИКО” ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, кв. „Дианабад“, Хотел Диана 1, ет. 7, ап. Офис 72 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, бл. 20, вх. А, ет. 8, ап. 23 и п.к. 28 - 37.6KB

Съобщение № С-2 от 18.01.2017 г. до "ГОЛДЪН УОТЪРС" ЕООД – в ликвидация, ЕИК 103947735, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Струга“ № 31, ет. 2, ап. 70 и ликвидатор Владимир Иванов Белинов с адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, ул. „Прага“ № 6, партер - 34.61KB

Съобщение № С-1 от 18.01.2017 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Бурел" № 42, ет. 2 - 38.78KB