Решения за 2020 год

Решение № И4-Л-010 от 06.02.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Решение № Ц-6 от 06.02.2020 г. на КЕВР относно актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, произвеждащи електрическа енергия от биомаса, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниранo производство, считано от 01.07.2017 г., след отмяна на Решение № Ц – 17 от 01.07.2017 г. в частта по раздел VII, т. 2 с Решение № 5990 от 19.10.2018 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 8300 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 10274 от 03.07.2019 г. на Върховния административен съд, по адм. дело № 3407 от 2019 г.

Решение № БП-3 от 06.02.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.

Решение № И1-Л-024 от 06.02.2020 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-024-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадена на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Решение № Ц – 5 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Овергаз Мрежи“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“, за периода от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 4 от 30.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № НО-1 от 23.01.2020 г. на КЕВР за назначаване на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за Номиниран оператор на пазара на електроенергия съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.

Решение № С-1 от 17.01.2020 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.

Решение № БП - 2 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.

Решение № БП - 1 от 15.01.2020 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

Решение № Ц – 3 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 2 от 09.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Кнежа газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

Решение № Ц – 1 от 01.01.2020 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2020 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия