Решения за 2019 год

Решение № С-7 от 20.03.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 18 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.

Решение № Ц-9 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Комекес” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-8 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Ц-7 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България” ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и на териториите на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период от 2019 г. до 2023 г.

Решение № Ц-6 от 14.03.2019 г. на КЕВР за утвърждаване на „Каварна газ” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на общините Каварна и Шабла, за регулаторен период от 2019 до 2023 г.

Решение № Пр-Л-261 от 08.03.2019 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия № Л-261-03 от 10.03.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена с условие за изграждане на енергиен обект, издадена на „Полимери“ АД – в несъстоятелност

Решение № БП – 5  от 08.03.2019 г. на КЕВР за одобряване на „Примагаз“ АД на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

Решение на КЕВР № СП-4 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-018 от 28.06.2012 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 15 - за фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 200 kWр до 10 000 kWр, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 4.13 с Решение № 4230 от 21.06.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3252 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 163 от 07.01.2019 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10332 от 2018 г.

Решение на КЕВР № СП-3 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 15 - за електрически централи с фотоволтаични модули над 200 kWр, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 2.15 с Решение № 4923 от 20.07.2017 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3249 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 14955 от 04.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10758 от 2017 г.

Решение на КЕВР № СП-2 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 14 - за електрически централи с фотоволтаични модули над 30 kWр до 200 kWр, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 2.14 с Решение № 4937 от 20.07.2017 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 3247 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 14886 от 03.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10757 от 2017 г.

Решение на КЕВР № СП-1 от 06.03.2019 г. относно установяване на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 11 - на електрически централи с фотоволтаични модули над 30 kWp до 200 kWp, монтирани на покриви и фасади, считано от 31.07.2015 г., след отмяна на Решение № СП – 1 от 31.07.2015 г. на КЕВР, в частта му по т. 2.11 с Решение № 1173 от 23.02.2018 г. на Административен съд София-град по адм. дело № 8631 от 2015 г., оставено в сила с Решение 9855 от 18.07.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 5055 от 2018 г.

Решение № И7-Л-032 от 28.02.2019 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ на „Топлофикация София“ ЕАД

Решение № И1-Л-311 от 28.02.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-311-15 от 23.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ЧЕЗ“ а.с.

Решение № И1-Л-309 от 28.02.2019 г. за продължаване срока на лицензия № Л-309-15 от 02.11.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД

Решение № С-6 от 28.02.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 14 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Решение на КЕВР № Ц-5 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 870 от 13.02.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дело № 5352 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 13732 от 09.11.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 4580 от 2018 г., с което се отменя Решение № Ц-8 от 28.04.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Решение на КЕВР № Ц-4 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Брикел” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 52 от 04.01.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дело № 8822 от 2017 г., оставено в сила с Решение № 16269 от 27.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2292 от 2018 г., с което се отменя Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 24.

Решение на КЕВР № Ц-3 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Топлофикация Габрово” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 247 от 11.01.2018 г. на Административен съд - София град по адм. дело № 8838/2017 г., оставено в сила с Решение № 15422 от 11.12.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 3138 от 2018 г., с което се отменя Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 14.

Решение на КЕВР № Ц-2 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД ., след влязло в сила Решение № 417 от 19.01.2017 г. на Административен съд - София град, трето отделение, 16 състав по адм. д. № 10351 от 2015 г., оставено в сила с Решение № 3463 от 19.03.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2765 от 2017 г., с което се отменя Решение № Ц-024 от 29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в частта му по т. 2.

Решение № Ц-1 от 15.02.2019 г. на КЕВР относно актуализиране на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW, произвеждащи електрическа енергия от биомаса, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл, считано от 01.07.2016 г., след отмяна на Решение № Ц – 17 от 30.06.2016 г. в частта по раздел VIII, т. 2 с Решение № 5121 от 03.08.2017 г. на Административен съд София – град по адм. дело № 8362 от 2016 г., оставено в сила с Решение № 9156 от 04.07.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 11497 от 2017 г.

Решение № С-5 от 15.02.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 18 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Решение № БП-4 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен” ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Решение № БП-3 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 2023 г.

Решение № БП-2 от 11.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Комекес” АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

Решение № БП - 1 от 06.02.2019 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Каварна газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

Решение № С-4 от 31.01.2019 г. на КЕВР относно поправка на очевидна фактическа грешка в издадения брой електронни сертификати на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода на производство на стоката „електрическа енергия“ от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Решение № С-3 от 31.01.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 16 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Решение № И1-Л-433 от 31.01.2019 г. на КЕВР за продължаване срока на лицензия № Л-433-15 от 16.02.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ „Хидроенерджи Груп“ ООД

Решение № И1-Л-386 от 31.01.2019 г. на КЕВР за изменение/допълнение на лицензия № Л-386-15 от 16.07.2012 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД

Решение № С-2 от 17.01.2019 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 17 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

Решение № И3-Л-068 от 10.01.2019 г. на КЕВР за изменение на лицензия № Л-068-03 от 14.02.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия на "ТЕЦ Марица 3" АД

Решение № С-1 от 03.01.2019 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 15 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г.