Решения за 2018 год

Решение на КЕВР № Л-499 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Хидроенерджи Трейд" ЕООД

Решение на КЕВР № И1-Л-377 от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Актаел" ЕООД

Решение на КЕВР № Пр-Л-257 от 29.03.2018 г. за прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на на "Еспада" СРО, ч.ю.л., държава: Чешка република

Решение № С-4 от 12.04.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

Решение № БП-Ц-2 от 22.03.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване считано от 01.04.2018 г. на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № Ц-7 от 30.03.2018 г. за утвърждаване на "Булгаргаз" ЕАД на цени за ІI тримесечие на 2018 г., по които обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц-6 от 29.03.2018 г. относно изменение на действащите цени на електрическата и топлинната енергия на "Брикел" ЕАД

Решение № ВТ-1 от 29.03.2018 г. за одобряване на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

Решение № Л-499 от 29.03.2018 г. относно издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "Хидроенерджи Трейд" ЕООД

Решение № И1-Л-377 от 29.03.2018 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-377-15 от 30.01.2012 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "Актаел" ЕООД

Решение № Пр-Л-257 от 29.03.2018 г. прекратяване на лицензия № Л-257-15 от 04.02.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Еспада" СРО

Решение № С-3 от 08.03.2018 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г.

Решение № Ц-5 от 28.02.2018 г., относно утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от "Топлофикация Плевен" ЕАД, след отмяна на т. 3 от Решение № Ц - 024 от 29.07.2013 г. на КЕВР, с влязло в сила Решение № 13597 от 09.11.2017 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 12291 от 2016 г., за периода от 01.08.2013 г. до 29.12.2013 г.

Решение № Ц-4 от 28.02.2018 г. на КЕВР, за утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия, произведена от "Коген Загоре" ЕООД, считано от 01.03.2018 г.

Решение № БП-Ц-1 от 28.02.2018 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация – Добрич" АД за регулаторен период 2017-2021 г., за одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за 2018-2021 г., и за утвърждаване считано от 01.03.2018 г. на цени на водоснабдителни и канализационни услуги

Решение № Пр-Л-297 от 23.02.2018 г. на КЕВР за прекратяване на лицензия за "производство на електрическа енергия", издадена на "ТЕЦ Хасково" АД – в несъстоятелност

Решение № С-2 от 08.02.2018 г. г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.

Решение № ФГ – 1 от 16.01.2018 г. на КЕВР за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в титулните страници на издадените на „Овергаз Мрежи“ АД лицензии за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“.

Решение № Ц–3 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Примагаз“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“

Решение № Ц–2 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Неврокоп-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев

Решение № Ц–1 от 16.01.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Свиленград-газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград

Решение № С-1 от 12.01.2018 г.  на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г.