Пазар

В момента  у нас функционират едновременно регулиран и свободен пазар, като България зависи изцяло от един източник на доставка. Местният добив е незначителен и липсват реверсивни връзки към съседните страни. Тези фактори обуславят несигурността на доставките, както и недостатъчната конкуренция на газовия пазар.

„Овергаз Мрежи“ АД обслужва най-много клиенти – 57 816, което е 66% от всички потребители на природен газ в страната, следвано от „Аресгаз“ АД (правоприемник на „Рила газ“АД и „ЧТК“ АД) с 11 615 бр. потребители, които представляват 13% от всички клиенти на природен газ, „Севлиевогаз – 2000“ АД с 4 609 бр. потребители или 5,3% от общия брой, „Балкангаз 2000” АД с 4 065 бр., които са 4,7%. Общият брой на потребителите на газоразпределителните дружества през 2016 г. е нараснал от 81 620 за 2015 г. на 87 274, което е близо 7% увеличение за една година. Броят на битовите клиенти се е увеличил със 7%, а броят на стопанските – с 5%.

 Решение № ДПРМ-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г.